Tuchtreglement
hcz headers 1920x1000 (1).jpg hcz headers 1920x1000 (2).jpg header dames 1 1920 x 1000.jpg header dames 1-21920 x 1000.jpg header dames 1-3 1920 x 1000.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header heren1.jpg header image007.jpg Header2 heren1.jpg Header3 heren1.jpg header6 heren 1.jpg headers hcz 1920x1000 - (1).jpg headers hcz 1920x1000 - (10).jpg headers hcz 1920x1000 - (11).jpg headers hcz 1920x1000 - (12).jpg headers hcz 1920x1000 - (2).jpg headers hcz 1920x1000 - (3).jpg headers hcz 1920x1000 - (5).jpg headers hcz 1920x1000 - (6).jpg headers hcz 1920x1000 - (7).jpg headers hcz 1920x1000 - (8).jpg
 

Tuchtreglement

Tuchtreglement Hockeyclub Zwolle

HCZ hanteert een tuchtreglement. De tuchtcommissie kan ingeschakeld worden wanneer door een lid of groep van leden van de vereniging in strijd gehandeld wordt met de statuten of reglementen van de vereniging of KNHB.

Definities

In dit tuchtreglement wordt verstaan onder:

1. 'bestuur':het bestuur van Hockeyclub Zwolle;

2. 'KNHB':de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond;

3. 'tuchtcommissie':de tuchtcommissie van de Hockeyclub Zwolle;

4. 'vereniging':Hockeyclub Zwolle.


Artikel 1. Toepasselijkheid tuchtreglement

 1. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op:
  1. de leden van de vereniging;
  2. de aangeslotenen bij de vereniging;
  3. de ouders van leden en aangeslotenen van de vereniging;
  4. personen die zich aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging hebben onderworpen; en personen die binnen de vereniging als (betaald) medewerker, begeleider of functionaris werkzaamheden verricht of als vrijwilliger taken vervullen.
 2. Waar in dit reglement wordt gesproken van "leden", worden de in lid 1 sub b t/m e genoemde personen hieronder mede verstaan.

Artikel 2. Samenstelling tuchtcommissie

 1. De tuchtcommissie bestaat uit drie leden, een voorzitter en twee gewone leden.
 2. De leden van de tuchtcommissie worden benoemd door het bestuur. Herbenoeming van een lid van de tuchtcommissie is mogelijk.
 3. De leden van de tuchtcommissie behoeven geen lid te zijn van de vereniging.
 4. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door het lid dat het langst in de tuchtcommissie zitting heeft. Bij gelijke zittingsduur gaat het oudste lid in leeftijd voor.

Artikel 3. Aanhangig maken tuchtprocedure

 1. Een tuchtprocedure op grond van vermeend handelen in strijd met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of de KNHB kan door het bestuur van de vereniging tegen een lid/een groepering van leden van de vereniging aanhangig gemaakt worden bij de tuchtcommissie indien:
  1. een lid door een scheidsrechter in een wedstrijd definitief uit het veld is gestuurd (rode kaart);
  2. een lid in één seizoen drie of meer keren tijdelijk uit het veld is gestuurd;
  3. een lid wangedrag vertoont op het terrein van de vereniging;
  4. het bestuur redenen heeft aan te nemen dat het lid/de groepering van leden in strijd heeft/hebben gehandeld met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of de KNHB.
 2. Een tuchtprocedure dient door het bestuur schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij de tuchtcommissie. Het schriftelijke stuk omvat tenminste:
  1. de naam, voorletter(s) en geboortedatum van het lid/een groepering van leden tegen wie een tuchtzaak aanhangig wordt gemaakt;
  2. een omschrijving van het gewraakte handelen/nalaten met opgave van datum en plaats;
  3. de namen van eventuele getuigen;
  4. andere van belang zijnde gegevens en inlichtingen.

Artikel 4. Wijze van behandeling door tuchtcommissie

 1. De tuchtcommissie regelt de wijze van behandeling van de zaak zelf. De tuchtcommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting.
 2. De tuchtcommissie behandelt de zaak zo veel mogelijk met al haar leden. De tuchtcommissie is evenwel bevoegd een zaak met minimaal twee leden te behandelen.
 3. De tuchtcommissie is bevoegd een zaak schriftelijk af te doen.
 4. Een betrokken lid van de vereniging kan de tuchtcommissie verzoeken de zaak mondeling te behandelen. Tenzij de tuchtcommissie van oordeel is dat er hierdoor een onaanvaardbare vertraging van de behandeling zou ontstaan, wordt dat verzoek toegewezen.
 5. De zittingen van de tuchtcommissie zijn in beginsel niet openbaar.

Artikel 5. Het horen van leden door de tuchtcommissie

 1. De tuchtcommissie is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen.
 2. Leden zijn verplicht de tuchtcommissie alle inlichtingen te verstrekken en hun medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de tuchtcommissie.
 3. Minderjarige leden zijn toegestaan zich te laten vergezellen door hun ouders/verzorgers.

Artikel 6. Sepot
De tuchtcommissie is bevoegd een aanhangig gemaakte zaak te seponeren, indien naar het oordeel van de tuchtcommissie het tijdsverloop tussen het gewraakte handelen en het aanhangig maken van de zaak, mede gezien de aard van de zaak, te groot is, of om andere naar haar oordeel gewichtige redenen.

Artikel 7. Beraadslaging en uitspraak

 1. De beraadslaging over de zaak geschiedt terstond na sluiting van de behandeling.
 2. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats.
 3. De tuchtcommissie baseert haar uitspraak op de stukken en verklaringen die op de zaak betrekking hebben en waarvan het betreffende lid/de betreffende groepering van leden kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen.
 4. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de betrokkene geen straf dient te worden opgelegd, spreekt zij de betrokkene vrij.

Artikel 8. Straffen

 1. De tuchtcommissie is bevoegd de zaak zonder strafoplegging af te doen.
 2. De tuchtcommissie kan aan een lid of groepering van leden de volgende straffen opleggen:
  1. berisping;
  2. een geldboete, onverminderd het recht van de vereniging om volledige schadevergoeding te vorderen in geval van materiële of persoonlijke schade;
  3. een speelverbod of verbod tot begeleiden vanaf de teambank voor een of meer competitiewedstrijden dan wel vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien, al dan niet voorwaardelijk;
  4. ontzegging van de toegang tot het terrein van de vereniging voor een bepaalde periode;
  5. een alternatieve straf naar inzicht van de tuchtcommissie ter (gedeeltelijke) vervanging van de opgelegde geldboete en/of het speel-/begeleidingsverbod. Indien de alternatieve straf door toedoen van het betreffende lid/de betreffende groepering van leden niet ten uitvoer wordt gebracht, worden alsnog de (volledige) straffen als onder a t/m d van kracht;
  6. een combinatie van straffen als beschreven onder a t/m e. 
 1. Voor bepaalde overtredingen, zoals een rode kaart of meerdere gele kaarten, zal de tuchtcommissie in beginsel standaardstraffen hanteren. De tuchtcommissie kan op basis van de omstandigheden van het geval gemotiveerd afwijken van het geven van een standaardstraf. De standaardstraffen zullen aan het begin van het hockeyseizoen door de tuchtcommissie via de website van de vereniging kenbaar worden gemaakt;
 2. Indien zowel de tuchtcommissie als (een tuchtorgaan van) de KNHB een straf heeft opgelegd voor dezelfde overtreding en de straf van de KNHB valt lager uit dan de straf van de tuchtcommissie, dan is het aan de tuchtcommissie om te bepalen in hoeverre de straf van de tuchtcommissie volledig moet worden uitgevoerd;
 3. Mocht in een dergelijk geval de straf van de KNHB hoger uitvallen dan de straf van de tuchtcommissie dan zal de door de KNHB opgelegde straf ten uitvoer gelegd worden.
 4. Opgelegde boetes en/of (administratieve) kosten komen geheel voor rekening en risico van degene die de overtreding heeft begaan.
 5. Een opgelegde straf wordt met onmiddellijke ingang van kracht.
 6. De tuchtcommissie is bevoegd, zodra een zaak te harer kennis is gebracht en in afwachting van de behandeling daarvan, met onmiddellijke ingang een straf op te leggen, indien daartoe naar het oordeel van de tuchtcommissie gezien de ernst van de zaak aanleiding bestaat.
 7. De tuchtcommissie kan een lid dat in haar ogen daarvoor in aanmerking komt bij het bestuur voordragen voor schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap.

 Artikel 9. Kennisgeving uitspraak

 1. De tuchtcommissie brengt haar uitspraak zo spoedig mogelijk schriftelijk of langs elektronische weg ter kennis van het betreffende lid/de betreffende groepering van leden en het bestuur van de vereniging.
 2. De tuchtcommissie kan besluiten dat haar uitspraak gepubliceerd wordt in het officieel orgaan van de vereniging. Het bestuur is verplicht deze uitspraak te publiceren.

Artikel 10. Beroep
Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie staat geen beroep open.

Artikel 11. Tenuitvoerlegging straffen

De controle op en de feitelijke tenuitvoerlegging van opgelegde straffen berusten volledig bij het bestuur.


 

Arbitrage tucht

Standaardstraffen van Hockey Club Zwolle (HCZ) bij gele en rode kaarten; Seizoen 2019- 2020


Met inachtneming van het bepaalde in de tuchtreglementen van de KNHB en HZC hanteert HCZ in beginsel standaardstraffen bij geregistreerde gele en rode kaarten. De tuchtcommissie kan gemotiveerd afwijken van het opleggen van een standaardstraf.

Voor het seizoen 2019-2020 Artikel 4. Wijze van behandeling door tuchtcommissie

 1. De tuchtcommissie regelt de wijze van behandeling van de zaak zelf. De tuchtcommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting.
 2. De tuchtcommissie behandelt de zaak zo veel mogelijk met al haar leden. De tuchtcommissie is evenwel bevoegd een zaak met minimaal twee leden te behandelen.
 3. De tuchtcommissie is bevoegd een zaak schriftelijk af te doen.
 4. Een betrokken lid van de vereniging kan de tuchtcommissie verzoeken de zaak mondeling te behandelen. Tenzij de tuchtcommissie van oordeel is dat er hierdoor een onaanvaardbare vertraging van de behandeling zou ontstaan, wordt dat verzoek toegewezen.
 5. De zittingen van de tuchtcommissie zijn in beginsel niet openbaar.

gelden de volgende standaardstraffen:

Veldhockey


Gele kaart:

1e gele kaart:

geen verbod tot deelname, geen mededeling

2e gele kaart:

geen verbod tot deelname, kennisgeving aan vereniging

3e gele kaart:

verbod deelname eerstvolgende wedstrijd, kennisgeving aan vereniging en betrokkene

4e gele kaart:

verbod deelname eerstvolgende wedstrijd, kennisgeving aan vereniging en betrokkene

5e gele kaart e.v.:

verbod deelname eerst twee volgende wedstrijden, kennisgeving aan vereniging en betrokkene

 

Rode kaart:

Direct tuchtzaak KNHB aanhangig, kennisgeving aan vereniging

(2 x geel voor dezelfde overtreding=rood, 2 keer geel voor verschillende overtredingen= 2 x geel)

· Voor een verbale overtreding: tenminste één wedstrijd;

· Voor een verbale overtreding waarbij scheldwoorden of ernstige ziektes worden aangeduid: tenminste twee wedstrijden;

· Voor een fysieke overtreding: tenminste twee wedstrijden.


Zaalhockey

Gele kaart:

 

1e gele kaart:

geen verbod tot deelname, kennisgeving aan vereniging

2e gele kaart:

verbod deelname eerstvolgende wedstrijd, kennisgeving aan vereniging en betrokkene

3e gele kaart:

verbod deelname eerstvolgende wedstrijd, kennisgeving aan vereniging en betrokkene

4e gele kaart:

verbod deelname eerst twee volgende wedstrijden, kennisgeving aan vereniging en betrokkene

5e gele kaart e.v.:

verbod deelname eerst twee volgende wedstrijden, kennisgeving aan vereniging en betrokkene

Rode kaart:

·Voor een verbale overtreding: tenminste één wedstrijd;

·Voor een fysieke overtreding: tenminste twee wedstrijden.

Administratiekosten:

Administratiekosten worden door zowel de KNHB als HCZ opgelegd: de administratiekosten van de KNHB bedragen € 12,50 bij een veteranen-/ seniorenwedstrijd en € 7,50 bij een jeugdwedstrijd.

De administratiekosten van HCZ bedragen € 5,- per individu en € 15,- per team.