Breedtehockey
hcz headers 1920x1000 (1).jpg hcz headers 1920x1000 (2).jpg header dames 1 1920 x 1000.jpg header dames 1-21920 x 1000.jpg header dames 1-3 1920 x 1000.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header heren1.jpg header image007.jpg Header2 heren1.jpg Header3 heren1.jpg header6 heren 1.jpg headers hcz 1920x1000 - (1).jpg headers hcz 1920x1000 - (10).jpg headers hcz 1920x1000 - (11).jpg headers hcz 1920x1000 - (12).jpg headers hcz 1920x1000 - (2).jpg headers hcz 1920x1000 - (3).jpg headers hcz 1920x1000 - (5).jpg headers hcz 1920x1000 - (6).jpg headers hcz 1920x1000 - (7).jpg headers hcz 1920x1000 - (8).jpg
 

Breedtehockey

Beleid breedtehockey HC Zwolle 

Algemeen jeugd leeftijd A, B & C

1)Definities en inleiding

HC Zwolle kent voor veldhockey een indeling naar tophockey, breedtehockey en jongste jeugd. Dit document beschrijft het beleid van de breedtehockey.

Er zijn aparte documenten met het trainingsbeleid van HC Zwolle voor de breedte met aandacht voor veld- en zaalhockey en keepers. Ook zijn er jaarplannen voor teamtrainingen en keeperstrainingen voor verschillende categorieën en niveaus. Niet alle documentatie is reeds voltooid.

·De tophockey commissie en de technisch directeur bepalen voorafgaand aan het seizoen welke ABC-teams tophockey teams zijn.

·De breedtehockeycommissie en de technisch manager bepalen vervolgens per categorie de top breedteteams. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de jongens- en meisjeslijn. In principe zijn dit de 3een 4lijnsteams. Voor de jongenslijn geldt dat er maar 1 top breedteteam is per categorie, het 3eteam. De overige teams zijn gewone breedteteams. Onder de breedtehockeycommissie vallen G-hockey, trimmers en alle andere niet-top jeugdteams, niet- top seniorenteams en alle veteranenteams.

·De Jongste Jeugd (D-jeugd en jonger) kent een eigen organisatie.

2)Samenstelling breedtecommissies

De breedtehockeycommissie kent een voorzitter, een vicevoorzitter (indien beschikbaar) en commissieleden/ lijncoördinatoren. De commissie meisjes ABC heeft aparte lijncoördinatoren voor elke categorie en de commissie jongens ABC is samengevoegd. Voor de senioren en veteranen zijn er lijncoördinatoren voor zowel de heren als de dames.

De breedtehockeycommissie bestaat voor elke meisjeslijn uit 2 lijncoördinatoren per categorie en voor de jongenslijn zijn er in totaal 2 lijncoördinatoren. Voor G-hockey, trimmers en de overgang van A naar senioren is een eigen coördinator beschikbaar. Voor de actuele commissie-indeling wordt verwezen naar de organisatie op de website en de laatste pagina van dit document.

De lijncoördinatoren of commissieleden van de breedtehockeycommissie zijn verantwoordelijk voor:

·Teamindelingen

·Coachaanstelling

·Coachavonden ABC en contactmomenten voor aanvoerders van senioren/veteranen 2 keer per jaar (indien noodzakelijk, of via mail)

·De verwerking van beoordelingen van spelers gedurende het seizoen

·Het beheren van de app-groepen van diverse coachgroepen, indien aanwezig

·Problemen met en rondom teams zijn primair de verantwoordelijkheid van de coach en in tweede instantie van de betreffende lijncoördinatoren. Monitoring van problemen is een indirecte taak van de commissieleden.

3)Technischmanager

De technisch manager is verantwoordelijk voor alle trainingen en organiseert de trainingen samen met de trainingslijncoördinatoren breedte, Jongste Jeugd en keepers.

De technisch manager zorgt samen met de trainingslijncoördinatoren breedte en keepers door de jaren heen voor gedegen oefenstof voor de breedteteams, waarbij de ontwikkeling van de speler als lid van het team centraal staat met specifieke aandacht voor de aspecten techniek, tactiek, fysiek en mentaal.

4)Lidmaatschap

De deadline voor uitschrijving als lid is 1 juni aan het einde van het lopende seizoen. Ook voor inschrijving als lid is de deadline 1 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Op deze wijze is op 1 juni bekend met welke spelers de tophockey- en breedteteams voor het volgende seizoen gevormd gaan worden. De datum van in- en uitschrijving is onderhevig aan wijzigingen en is afhankelijk van de speeldagenkalender van de competitie. De datum moet bij een wijziging duidelijk en middels alle mogelijke communicatiekanalen naar de leden worden gecommuniceerd.

5)Vriendenteams en teamindeling

Het vormen van vriendenteams is niet wenselijk en derhalve niet toegestaan. De elftalcommissies delen teams in zoals in dit beleid is beschreven. Het is wel altijd mogelijk individuele wensen in te sturen naar de betreffende commissies zodat hier, indien mogelijk, rekening mee kan worden gehouden.

De elftalcommissies zijn altijd de partij met het laatste woord. Het bestuur van HCZ volgt in principe altijd de beweegredenen of afwegingen van de commissie. Informatie die niet bekend is bij de elftalcommissie kan dus ook niet van invloed zijn op of doorslaggevend zijn voor de teamindelingen.

6)Essentie breedtebeleid, evaluatie van spelers en indeling breedteteams

·Spelers worden gedurende het seizoen beoordeeld op technische, tactische, fysieke en mentale aspecten via het digitale platform Theo-Door, dat wordt ingevuld door coaches en trainers.

·In principe worden spelers in de breedte niet vroegtijdig doorgeschoven naar andere leeftijdslijnen (van C naar B of van B naar A, enz.), tenzij hier zwaarwegende redenen voor zijn. Hier volgt HC Zwolle het beleid van de KNHB.

·Voor ABC-teams wordt onderscheid gemaakt in topbreedteteams en gewone breedteteams. Top Breedteteams worden ingedeeld op kwaliteit en gewone breedteteams op basis van een balans tussen kwaliteit en (individuele) wensen om teams en groepen spelers bij elkaar te houden, mits dit mogelijk is. De lijncoördinatoren van de breedtecommissie maken na de winterstop een voorlopige indeling voor het komende seizoen en bepalen met de trainingscoördinator breedte en keepers welke talentvolle spelers, indien aanwezig, voor de tweede helft van het seizoen onder de aandacht van de tophockey commissie worden gebracht. De tophockey commissie kiest de spelers die zij in de tweede seizoenshelft extra in de gaten gaat houden.

·Op reguliere basis moet er overleg zijn tussen de tophockey commissie en de breedtecommissie. Vanaf het voorjaar moet duidelijk zijn of er spelers vanuit de breedte gezocht kunnen worden voor aansluiting/doorschuiving naar top of dat er spelers terug komen vallen. Deze feiten moeten ook met coaches en ouders gedeeld worden. Transparantie en het al dan niet scheppen van verwachtingen is hierbij belangrijk.

·Lopende het seizoen wordt door de elftalcommissie, de technisch manager en op basis van input/advies van trainers en coaches en gegevens uit de Theo-app een groep van 28 meisjes samengesteld voor de topbreedteteams. Dit geldt voor de meisjes C, meisjes B en meisjes A. Het gaat hierom de 3e- en 4e- lijns teams meisjes (A3-A4, B3-B4 en C3-C4. Aangezien er geen trainingen gehouden worden bij de teams vallend onder de topcommissie (A1-A2, B1-B2, C1-C2), vinden er ook geen selectietrainingen meer plaats voor de breedteteams (topbreed). De elftalcommissie moet op basis van de algehele gegevens die beschikbaar zijn een splitsing kunnen maken wie in het 3eof 4eteam wordt geplaatst. Deze keuze wordt gemaakt op basis van kwaliteit/inzet/mentaliteit en niet op basis van sociale of andere breedte gerelateerde of gebruikte teamsamenstellingsmethoden.

·De overige breedteteams worden ingedeeld door de lijncoördinatoren in afstemming met de trainingscoördinator. Deze trainingscoördinator begeleidt de trainers en controleert op de uitvoering ervan.

·De indeling van topbreedteteams en overige breedteteams moet aan het eind van de 4eweek van juni gereed zijn (afhankelijk de in het voorjaar gemaakte algemene planning door de lijncoördinatoren).

·In het laatste weekend van juni (afhankelijk de in het voorjaar gemaakte algemene planning door de lijncoördinatoren) vinden er onderlinge wedstrijden plaats voor alle ABC-teams (topbreedte en breedte) in de nieuwe teamsamenstellingen en met de nieuwe coaches.

·Er vindt vroegtijdig overleg plaats tussen de commissie Jongste Jeugd en de lijncoördinatoren Meisjes C en Jongens ABC om de 2e-jaars D-spelers zo goed mogelijk in te delen in de topbreedteteams en overige breedteteams in de C-lijn.

·Er vindt vroegtijdig overlegplaats tussen de tophockey commissie en de lijncoördinatoren Meisjes C, Meisjes B, Meisjes A en Jongens ABC over de overgang van spelers uit tophockey teams naar topbreedteteams en omgekeerd.

·Er komt meer aandacht voor de begeleiding van coaches en aanvoerders. Coach-bijdehandjes voor CD en AB worden beschikbaar gesteld en toegelicht.

·De trainers voor de breedteteams worden via de Theo-app voorzien van oefenstof per categorie en niveau en er is een periodeplanning beschikbaar.

·De trainers houden in de Theo-app de prestaties en presentie bij van de betreffende spelers uit het team dat zij trainen.

·Er zijn per jaar 2 coachavonden voor de ABC-teams.

·Er zijn per jaar 2 aanvoerdersavonden voor de senioren- en veteranenteams.

·Bij de senioren wordt onderscheid gemaakt naar jong-seniorenteams en seniorenteams om zo de overstap van de A-jeugd naar de senioren gemakkelijker te maken.

·Er is een speciale lijncoördinator voor de overgang van A naar senioren.

·Het werven van jonge senioren van buitenaf wordt in ieder geval het eerste jaar projectmatig en buiten de commissie breedtehockey opgepakt (wel is er afstemming met de commissie).

·De lijncoördinatoren zorgen dat ze elk team uit hun categorie ook twee maal per jaar zien spelen en zich dus zelfstandig een beeld van de spelers kunnen vormen en hen kunnen beoordelen.

·De elftalcommissie is het eerste aanspreekpunt voor teams voor wat betreft de teamindelingen. Trainers en coaches hebben geen indelingsbevoegdheid, maar kunnen wel informatie verstrekken. Trainers en coaches mogenhun voorkeuren, wensen of bevindingen doorgeven aan de commissie, maar moeten deze informatie niet delen met spelers of ouders.

·Aan het begin van de tweede seizoenshelft maken de lijncoördinatoren een voorlopige indeling, waarbij aan de tophockeycommissie eventuele talenten worden aangedragen om extra in de gaten te houden tot aan het einde van het seizoen.

·Aan het begin van de tweede seizoenshelft maken de lijncoördinatoren een voorlopige indeling, waarbij van de tophockeycommissie eventuele spelers worden aangedragen om toe te voegen aan de 3e-lijns teams (de zogenaamde afvallers vanuit de selectieteams).

·Ouders worden aan het begin aan het seizoen op de hoogte gebracht van de beleidspunten van de breedtehockey (met name C-jeugd). Ouders moeten weten wat de informatiekanalen zijn, waar ze naar toe kunnen voor vragen en hoe de commissieleden bereikbaar zijn, enz.

7)Overgang van Jongste Jeugd naarABC-jeugd

·In mei (of eerder)vindt er overlegplaats tussen de leden van de Jongste Jeugd subcommissie D- teams en de lijncoördinatoren Meisjes C en lijncoördinatoren Jongens ABC over de spelers die naar de top breedte en de gewone breedteteams zullen gaan.

·De Jongste Jeugd-leden kunnen door de driedeling beter geplaatst worden in C-teams die passen bij de individuele ontwikkeling van de spelers:

-Top hockey C-teams (tophockey commissie)

-Top breedte C-teams (breedte hockey commissie)

-Overige breedte C-teams (breedtehockeycommissie) – indeling op basis van warme overdracht, sociale aspecten.

Als de lijncoördinatoren Meisjes C en de lijncoördinatoren Jongens ABC de teams in concept hebben ingedeeld, volgt er in juni nog een overleg met de Jongste Jeugd subcommissie D-teams om de laatste aanpassingen te kunnen doen. In de aanvangsperiode voor de teamindelingen van het nieuwe seizoen voor de C-jeugd moeten de kinderen uit de D (jongste jeugd)een zogenaamde zachte landing krijgen naar de C-lijn. Een warme overdracht vanuit de JJ naar C-jeugd is daarvoor cruciaal. Zo kan een goede indruk gegeven worden hoe de D-jeugd in de C-lijn kan worden ingevoegd. Naast deze warme overdracht is het succesvol gebleken om de desbetreffende teams van 2jaars D-jeugd een oefenwedstrijd te laten spelen met de te verwachte C-teams. Zo kan binnen een korte tijd gekeken worden of er bepaalde jonge D-spelers wellicht ook toegevoegd kunnen worden aan een C-team met tweedejaars. Duidelijke uitleg aan alle betrokken ouders dat dit géén selectiemethodiek is, is wenselijk. Voor de duidelijkheid; het gaat hier om 2ejaars D die het nieuwe seizoen overstappen naar de C-jeugd.


Algemeen senioren & veteranen

1)Senioren/veteranen: opzet en indeling

Omwille van een soepele overgang van een team in de A-jeugd naar seniorenteams is gekozen voor een typering van teams bij de senioren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

·Jong-senioren teams (18 t/m 25 jaar)

·Oud-senioren teams (26 t/m 34 jaar,en zoveel ouder als de coördinator per individu wenselijk vindt)

·Gemengd senioren(18 t/m 34 jaar, en zoveel ouder als de coördinator per individu wenselijk vindt)

·Veteranenteams bevatten spelers vanaf 35 jaar met per team de mogelijkheid om maximaal twee spelers van 32 en jonger dan 35 op te nemen.

·De lijncoördinatoren Dames/Veterinnen maken een concept-teamindeling voor de Dames (3e en lagere teams) en alle Veterinnenteams. Het gesprek van eind april met de lijncoördinatoren Meisjes A (zie overgang A naar senioren) is mede input hiervoor.

·De lijncoördinatoren Heren/Veteranen maakt een concept-teamindeling voor de Heren (3e en lagere teams) en alle Veteranenteams. Het gesprek van eind april met de lijncoördinatoren Jongens ABC (zie overgang A naar senioren) is mede input hiervoor.

·Het beleid van de KNHB inzake de indeling van senioren- en veteranenteams wordt door de lijncoördinatoren bij het indelen van de teams in acht genomen.

·In de 3eweek van juni (tenzij anders afgesproken) vindt een aanvoerdersoverleg plaats over de conceptindeling van de teams voor volgend seizoen. De subcommissies/ lijncoördinatoren leggen hun conceptindeling voor en waar nodig vindt aanpassing van de teamindelingen plaats.

·De teamindelingen in de seniorenteams vindt uitsluitend plaats door de elftalcommissies. Niet door aanvoerders, niet door trainers, niet door de teams zelf. Wel kunnen teams en aanvoerders wensen indienen en optionele teamsamenstellingen voorstellen. De elftalcommissie is altijd eindverantwoordelijk.

·Ook seniorenspelers moet opzeggen voor 1 juni. Die datum geldt voor de gehele club. Aanmelden dient ook plaatse te vinden voor 1 juni anders heeft de elftalcommissie geen inzage in het aantal beschikbare of in te delen spelers. Ruim voor 1 juni worden de huidige teams gevraagd naar hun plannen voor het komende seizoen. Met deze vraag en met de ingediende wensen gaat de elftalcommissie de eerste schetsen maken. Aanvoerders zullen indien gewenst op de hoogte worden gehouden. Aanvoerders moeten zelf ook een proactieve houding hebben.

2)Tussentijdse opzegging of langdurig afwezig

Indien spelers om welke reden dan ook op een bepaald moment in het seizoen niet meer spelen, dan hebben zij drie opties:

1.Je zegt je lidmaatschap op en beslist zelf of je het komende seizoen weer lid wilt worden. Je geeft je wederom op voor 1 juni. De elftalcommissie haalt je van de lijst en hierdoor word je in het systeem opgenomen als oud-speler of je komt op de wachtlijst te staan. Je hebt geen garantie dat je weer in het oude team geplaatst wordt als je je opnieuw aanmeldt.

2.Je zegt je lidmaatschap niet op, maar je plaats in het team kan door iemand anders voor bepaalde tijd ingevuld worden. Het komende seizoen kun je weer ingedeeld worden in dat team (daar waar mogelijk wordt de "tijdelijke” speelster in een nieuw team ondergebracht). Voorwaarde is dat dit bij de elftalcommissie bekend moet zijn en hier een akkoord op is gegeven.

3.Je blijft als lid ingeschreven, waardoor jouw plek in het team gegarandeerd blijft. Tijdens jouw afwezigheid wordt er geen nieuwe speelster voor het team aangedragen.

3)Inschrijvingen gedurende het seizoen

Het is ten alle tijden mogelijk om je gedurende het seizoen aan te melden. De commissie zal op dat moment de beschikbare opties aanbieden. Deze opties kunnen soms tijdelijk van aard zijn. Mocht je andere wensen hebben dan het aanbod, dan moedigen wij je aan om hierin gedurende het seizoen een proactieve houding aan te nemen, totdat er een passende optie gevonden is die het speelplezier in zijn totaliteit ten goede komt.

·Het in sommige gevallen gebruikte ‘duo –lidmaatschap’ is alleen mogelijk binnen de veteranen teams en niet geschikt of inzetbaar bij de seniorenteams. Indien veteranen gebruik willen maken van dit duo-lidmaatschap dan moet dit kenbaar en aangevraagd worden bij de ledenadministratie. Ook moet dit in een vroegtijdig stadium aangegeven worden bij de penningmeester en elftalcommissie senioren.

·Eind juni is de indeling van de senioren- en veteranenteams definitief.

·Uitzonderingen hierop zijn nieuwe leden die zich in juli/augustus inschrijven en ‘teveel afvallers’ bij Heren 1, Dames 1, spelers die afscheid nemen van HC Zwolle en spelers die niet bij HC Zwolle komen spelen.

·De effecten hiervan dienen uiterlijk eind augustus opgelost te zijn. Dit kan leiden tot lichte verschuivingen in de definitieve teams van eind juni. Een goede uitleg is ‘een must’ en afstemming met de tophockey commissie is van groot belang.

4)Overgang A-jeugd –senioren

·Elk seizoen organiseert de breedtecommissie een zomercompetitie voor teams die zijn samengesteld uit 1e en 2e jaars A-spelers en (jonge) senioren. De aldus gevormde teams spelen een onderlinge competitie waarbij sportiviteit en gezelligheid voorop staan. Deze competitie heeft als belangrijkste doel dat A-spelers vroegtijdig het spelen met senioren ervaren.

·In het najaar van het laatste seizoen is het nodig om bij alle tweedejaars A-spelers persoonlijk te inventariseren naar hun plannen en wensen voor het nieuwe seizoen. Bij examenkandidaten op VWO-niveau is het gebruikelijk dat zij Zwolle verlaten. Veel actie op hen is niet rendabel, mits zij niet slagen. MBO- en HBO studenten blijven wellicht in Zwolle. Aandacht is vereist om hen te behouden. In het najaar en in het voorjaar is fysiek overleg met deze spelers nodig om hen seniorenhockey uit te leggen en te pijlen of ze met vrienden in een team willen. De spelers hebben wensen, de club faciliteert en veelvuldig contact is noodzakelijk. De taakverdeling binnen de lijncoördinatoren is net zo belangrijk. Het wijzen op en het gebruik maken van de Zomercompetitie is cruciaal. Immers, de Zomercompetitie is er voor hen die de overgang van A naar senioren overwegen.

·Eind april – ruim voor het moment van opzeggen – vindt er overleg plaats tussen de lijncoördinatoren Meisjes A en de lijncoördinatoren Dames/Veterinnen over de meisjes A-spelers die senior worden en bij HC Zwolle blijven spelen. Tevens vindt er overleg plaats tussen de lijncoördinatoren Jongens ABC en de lijncoördinatoren Heren/Veteranen over de jongens A- spelers die senior worden en bij HC Zwolle blijven spelen. Dit ter voorbereiding op de indeling van de seniorenteams in juni.

·Bij de conceptindeling van de seniorenteams vindt een 2afstemming plaats tussen de lijncoördinatoren senioren Dames en de lijncoördinatoren Meisjes A over de indeling van de damesteams en tussen de lijncoördinatoren senioren Heren en de lijncoördinatoren Jongens ABC over de indeling van de herenteams.

·Alleen huidige leden van HC Zwolle kunnen invloed hebben op de teamsamenstellingen door hun wensen in een vroegtijdig stadium kenbaar te maken aan de lijncoördinatoren.

·Oud-leden of andere betrokkenen kunnen geen rechten ontlenen aan hun oud-lidmaatschap.

5)Trimhockey

Trimhockey is bedoeld voor beginnende en gevorderde hockeyers en biedt daarnaast bijvoorbeeld ouders de kans om het spel te leren kennen. Aanvullend is er voor de liefhebbers de mogelijkheid om deel te nemen aan de trimmers competitie om dames en heren, met een sterk uiteenlopende leeftijd, hockeyniveau en fysieke gesteldheid de mogelijkheid te bieden om vrijblijvend en gezellig met de hockeysport bezig te zijn, zonder opkomstverplichtingen.

De trainingen worden verzorgd door ervaren trainers. Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan conditie, techniek/balvaardigheid en tactiek. Bij de training wordt rekening gehouden met elkaars hockeyniveau.

De training gaat in principe het hele seizoen door, behalve de 6 weken in de zomerschoolvakantie en tijdens de winterstop. Bij Trimhockey zijn de gewone spelregels van de hockeybond (KNHB) van toepassing. Om blessures te voorkomen, is het dragen van kunstgras hockeyschoenen en scheenbeschermers verplicht en is ook het dragen van een bitje voor het beschermen van het bovengebit verplicht. Om als trimmer deel te nemen aan een drietal proeftrainingen, kan men zich vrijblijvend inschrijven op de website. Jaarlijks worden de contributiebedragen vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering.

6)Studentenhockey

Op het gebied van studentenhockey biedt HC Zwolle een aantal opties.

1.Heb jij nog geen ervaring in de hockeysport, dan is er een mogelijkheid om aan te sluiten bij de volwassenen groep waarin de basistechnieken van de hockeysport worden aangeleerd. Op advies van de trainer is het mogelijk om door te schuiven naar een competitie spelend seniorenteam of naar de trimmersgroep.

2.Wanneer jij bij een andere club al hockeyervaring hebt opgedaan, kun je ingedeeld worden in een seniorenteam als je graag wedstrijden wilt spelen. Geen wedstrijden spelen? Geen probleem, je kunt wekelijks meetrainen bij de trimmersgroep.

3.Een eigen studententeam oprichten binnen jouw eigen studentenvereniging? Hartstikke leuk. Neem zo snel mogelijk contact op met de elftalcommissies. Samen zullen we bekijken wat de mogelijke opties zijn om dit te realiseren.

Leden breedtecommissie

Leden breedtecommissie seizoen 2020 - 2021

Voorzitter: Freek Aberson

Lijncoördinatoren Meisjes C: Rutger Naber, Marleen Menkhorst Renshof

Lijncoördinatoren Meisjes B & A: Maarten Bertram, René Passchier, Freek Aberson

Lijncoördinatoren Jongens ABC: Pauline du Mez, Monica Mulder

Lijncoördinatoren Dames/Veterinnen: Marjolein Slot, Meike Kleinpaste

Lijncoördinatoren Heren/Veteranen: Eelco Gregoire, Olivier Holterman

Coördinator A-jeugd -> Senioren Olivier Holterman

Coördinator G-hockey: Michael Taen

Coördinator Trimmers: Eelco Gregoire

Coördinator 7-to-7 competitie: Vacant / niet actief

Coördinator Zomercompetitie: Olivier Holterman, Jelmer Westra, Kaien van der Weide

Trainingslijncoördinatoren – Marc Hollander, Jeroen Molenaar, Onne van Loon

Trainingscoördinator breedte: Technisch manager Wilco Prins

Trainingscoördinator keepers: Wilco Prins

Eindverantwoordelijke technisch beleid breedtehockey: technisch directeur

Technisch directeur: vacant

Verantwoordelijk vanuit het bestuur voor breedtehockey: Monica Mulder


Laatste update 24-02-2020