Vereniging Arbitrage Plan
hcz headers 1920x1000 (1).jpg hcz headers 1920x1000 (2).jpg header dames 1 1920 x 1000.jpg header dames 1-21920 x 1000.jpg header dames 1-3 1920 x 1000.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header heren1.jpg header image007.jpg Header2 heren1.jpg Header3 heren1.jpg header6 heren 1.jpg headers hcz 1920x1000 - (1).jpg headers hcz 1920x1000 - (10).jpg headers hcz 1920x1000 - (11).jpg headers hcz 1920x1000 - (12).jpg headers hcz 1920x1000 - (2).jpg headers hcz 1920x1000 - (3).jpg headers hcz 1920x1000 - (5).jpg headers hcz 1920x1000 - (6).jpg headers hcz 1920x1000 - (7).jpg headers hcz 1920x1000 - (8).jpg
 

Vereniging Arbitrage Plan

Vereniging Arbitrage Plan

2017 – 2023

1.Inleiding 

De Koninklijke Nederlandse Hockeybond heeft alle clubs de verplichting opgelegd een Verenigings- Arbitrage Plan (VAP) op te stellen.

In dit kader is dit al weer de 3versie van het VAP van HC Zwolle.

Deze versie van het VAP bevat een overzicht van actuele afspraken aangevuld met ambities die er in toenemende mate toe moeten leiden dat de volgende doelstellingen worden gehaald:

 • ·Door passende opleidingen worden alle bij HC Zwolle gespeelde wedstrijden geleid door gemotiveerde en kwalitatief passende scheidsrechters;
 • ·Deze scheidsrechters spelen een belangrijke rol bij het handhaven van gedragsregels van spelers, coaches en publiek,
 • ·Dit leidt ertoe dat scheidsrechters de gelegenheid krijgen om met plezier te fluiten en daarmee bij kunnen dragen aan een positieve beleving en uitstraling van de hockeysport.

 

Daarnaast zijn er in dit VAP maatregelen opgenomen die ertoe moeten leiden dat HC Zwolle binnen afzienbare termijn een bij de grootte van de vereniging passende bijdrage levert aan de neutrale Bondsarbitrage.

Het VAP is opgesteld door de arbitragecommissie van HC Zwolle.

De in het VAP genoemde actuele afspraken en te nemen maatregelen zijn met het bestuur van HC Zwolle vanaf 21-11-2016 in meerdere sessies besproken en door haar geaccordeerd.

Binnen de arbitragecommissie zijn de eerstverantwoordelijken/contactpersonen voor de diverse onderwerpen van het VAP:

Opleiding:

Introductie spelregels Yolande van Doornspeek

Opleiding clubscheidsrechter Jurriaan Meppelink

Opleiding clubscheidsrechter + (plus) Jurriaan Meppelink, Yolande van Doornspeek Opleiding bondsscheidsrechters Yolande van Doornspeek

Aanwijzing scheidsrechters zaterdag Wim Brugts,

Aanwijzing scheidsrechters zondag Jurriaan Meppelink

Begeleiding scheidsrechters Archibald Bakker

Gedragsregels vacature

Sancties Yolande van Doornspeek, Sabine Janssens

Na overeenstemming met betrokkenen vinden aanpassingen en het beheer van het VAP plaats door Yolande van Doornspeek.

Vanaf het moment van publicatie van het VAP zal;

·de arbitragecommissie over naleving van de in het VAP vastgelegde actuele afspraken aan het bestuur rapporteren,

·de arbitragecommissie de in het VAP vastgelegde ambities zo nodig met andere relevante commissies en functionarissen nader uitwerken en implementeren en over de voortgang aan het bestuur rapporteren,

·het bestuur de arbitrage commissie in de uitvoering van haar werkzaamheden actief steunen en zo nodig corrigerende maatregelen treffen.

2.Uitgangspunten

Het in dit VAP geformuleerde arbitragebeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

·Wederkerigheid, dit betekent voor:

-Junioren: Wie speelt, die fluit!

-Ambitie senioren: Lever de kwaliteit die je graag ontvangt!

-Ambitie HC Zwolle: Lever de Bondscheidsrechters die je ontvangt!-

-Solidariteit, dit betekent voor:

-Junioren: ‘In welk elftal je ook speelt, iedereen fluit!

-Senioren: ‘In welk elftal je ook speelt, je fluit of doet bardienst!

Goed voorbeeld doet goed volgen, dit betekent:

-Spelers uit selectieteams fluiten, dus andere spelers ook!

-CS+ scheidsrechters vinden fluiten leuk, waarom anderen niet?

Opmerking:

Op het moment van opstellen van dit VAP was er voor HC Zwolle nog geen eenduidig zaalhockeybeleid vastgesteld.

De arbitrage commissie heeft de ambitie om zodra dit zaalhockey beleid wordt vastgesteld alsnog specifiek arbitrage beleid voor zaalhockey te ontwikkelen, aan deze versie van het VAP toe te voegen en de verantwoordelijkheid voor de aanwijzing van arbitrage in de zaal op zich te nemen.

3.Opleiding

De arbitrage commissie verzorgt daar waar mogelijk in nauw overleg met de KNHB de volgende informatieavonden en/of opleidingen:

Introductie spelregels

Deze avondbijeenkomst wordt door de arbitrage commissie in overleg met de jongste jeugd commissie opgezet en zo vaak als nodig is georganiseerd.

Deze avond is speciaal bedoeld voor ouders zonder hockeyachtergrond en/of ouders die zich hebben aangemeld voor de rol van spelbegeleider jongste jeugd. 

Spelregelcursus clubscheidsrechter (CS)

De spelregelcursus clubscheidsrechter (CS) bestaat uit een door de KNHB ontwikkelde E-learning module.

Deze spelregelcursus wordt zo vaak als nodig is aangeboden aan:

·alle spelende leden van de speelcategorie 1ejaar C,

·oudere spelende leden, betaalde trainers en coaches die deze cursus nog niet eerder aantoonbaar succesvol hebben afgerond.

Ongeveer een maand na het verstrekken van de toegangscode van de E-learning module worden cursisten digitaal uitgenodigd voor het examen.

Cursisten met een taalachterstand of dyslexie mogen mondeling examen doen.

Van cursisten die bij herhaling zonder geldige reden niet of totaal onvoorbereid op het examen verschijnen zal de arbitrage commissie de naam doorgegeven aan het bestuur en een sanctie adviseren conform hoofdstuk 9. 

Cursus clubscheidsrechter-plus (CS+)

Clubscheidsrechters van HC Zwolle (of omliggende verenigingen) die fluiten leuk vinden en graag uitdagender wedstrijden (deels) op HC Zwolle willen en kunnen fluiten kunnen zich bij de arbitragecommissie melden voor het volgen van de clubscheidsrechters plus (CS+).

De opleiding voor clubscheidsrechter plus wordt bij voldoende belangstelling georganiseerd door speciaal daartoe opgeleide zeer ervaren scheidsrechters. De arbitragecommissie beslist of een scheidsrechter geschikt is voor het CS+ traject.

De opleiding begint met een intakegesprek ten behoeve van globale toetsing van geschiktheid en bestaat vervolgens uit een 3-tal avonden theorie en veel onder persoonlijke begeleiding fluiten in de praktijk.

Op het moment dat je persoonlijk begeleider je daartoe geschikt acht word je uitgenodigd voor het praktijkexamen dat door een 2-tal andere begeleiders zal worden afgenomen.

Indien je voor dit examen slaagt krijg je een speciale CS+ scheidsrechterskaart en een duidelijk als zodanig herkenbaar CS+ polo shirt. 

Opleiding bondsscheidsrechter (BS)

Zeer goede en ervaren scheidsrechters (+) die fluiten zo leuk vinden dat zij graag wedstrijden op het hoogste niveau willen fluiten van door de KNHB aangewezen wedstrijden kunnen zich eveneens bij de arbitragecommissie melden. De arbitrage commissie zal dan indien zij de kandidaat daartoe geschikt acht hem/haar aanmelden bij de opleiding tot bondsscheidsrechter (BS) . Deze opleiding wordt door de KNHB per district georganiseerd. 

Spelregel briefings

De arbitrage commissie zal tenminste 3x per jaar een avond organiseren ten behoeve van het uitwisselen van informatie over recente spelregelwijzigingen en/of spelregelinterpretaties.

Aan het begin van de eerste en vlak voor of aan het begin van de tweede helft van de veldhockeycompetitie zal deze avond gaan over veldhockey, vlak voor of aan het begin van de zaalhockeycompetitie zal deze avond gaan over zaalhockey.

Deze avonden zijn bedoeld voor alle scheidsrechters en functionarissen die gezien hun rol/functie binnen de vereniging als vanzelfsprekend geacht worden op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen omtrent spelregels.

Afwezigheid van scheidsrechters fluitend in de hoogste categorieën en door de vereniging betaalde coaches en trainers kan worden meegenomen bij respectievelijk de groepsindeling en de functioneringsgesprekken.

4.Kwalitatieve indeling scheidsrechters

Ten behoeve van een kwalitatief juiste aanwijzing van scheidsrechters, zie hoofdstuk 6, deelt de arbitrage commissie de scheidsrechters als volgt in:

Groep 0 Ervaren scheidsrechters:

·Fluiten op tenminste het niveau van Clubscheidsrechter plus (CS+)

·Fluiten wedstrijden van selectieteams junioren en senioren

Groep 1 Zeer goede clubscheidsrechters die:

·De scheidsrechters rol zeer goed en onafhankelijk oppakken

·Spelsituaties zeer goed weten te interpreteren

·Beschikken over actuele en zeer goede spelregelkennis

·> 18 jaar, fluiten prestatieteams junioren en senioren

·< 18 jaar, zie aanwijzing zaterdag

Groep 2 Goede clubscheidsrechters die:

·De scheidsrechters rol goed en onafhankelijk oppakken

·Spelsituaties goed weten te interpreteren

·Beschikken over actuele en goede spelregelkennis

·> 18 jaar, fluiten prestatieteams junioren en recreatieteams senioren

·< 18 jaar, zie aanwijzing zaterdag

Groep 3 Redelijke clubscheidsrechters die:

·De scheidsrechters rol al redelijk oppakken

·Spelsituaties redelijk weten te interpreteren

·Beschikken over redelijke spelregelkennis

·> 18 jaar, fluiten recreatieteams junioren

·< 18 jaar, zie aanwijzing zaterdag

Groep 4 Clubscheidsrechters die:

·> 1 jaar fluiten

·> 18 jaar, fluiten recreatieteams junioren

·< 18 jaar, zie aanwijzing zaterdag

Groep 5 Beginnende scheidsrechters die:

·< 1 jaar fluiten

·> 18 jaar, fluiten met ervaren collega recreatieteams junioren

·< 18 jaar, zie aanwijzing zaterdag

De arbitragecommissie zal deze indeling in LISA vastleggen en zo vaak als zij nodig acht echter tenminste 1x per jaar updaten.

5.Kwalitatieve indeling te fluiten teams 

Ten behoeve van een kwalitatief juiste aanwijzing van scheidsrechters, zie hoofdstuk 6, deelt de arbitrage commissie de te fluiten teams als volgt in: 

Zaterdag

 • Selectieteams A: Selectie A
 • Prestatieteams A: Categorie 1
 • Recreatieteams A: Categorie 2
 • Selectieteams B: Selectie B
 • Prestatieteams B: Categorie 3
 • Recreatieteams B: Categorie 4
 • Selectieteams C: Selectie C
 • Prestatieteams C: Categorie 5
 • Recreatieteams C: Categorie 6
 • Selectieteams D11: Selectie D
 • Prestatieteams D11: Categorie 7
 • Recreatieteams D11: Categorie 8
 • Categorie D8/E8
 • Categorie E6/F 

 Zondag

Senioren

Selectieteams

 • Prestatieteams: Categorie 1
 • Recreatieteams: Categorie 2 

Vlak voordat de competitie start en daarna zo vaak als nodig stelt de arbitragecommissie i.o.m. de afdeling (top)hockey vast welk team in welke categorie moet worden ingedeeld.

6.Aanwijzing

Publicatie aanwijzing

De arbitrage commissie start zo snel mogelijk na het gereedkomen van het competitieprogramma met het indelen van bij de diverse competitiewedstrijden passende scheidsrechters, hierna ‘aanwijzen’ genaamd.

In de praktijk zal dit aanwijzen plaatsvinden op de volgende momenten;

·Vlak voor aanvang van de competitie:

voor de periode begin competitie tot de herfstvakantie;

·In de herfstvakantie:

Voor de periode van de herfstvakantie tot de winterstop;

·In de voorjaarsvakantie:

Voor de periode gehele tweede helft van het seizoen. 

Als gevolg van deze werkwijze zit er aan het begin van iedere periode slechts enkele dagen tot maximaal een week tijd tussen het moment van aanwijzen en het moment van fluiten. 

Gedurende de periode heeft de arbitragecommissie de ambitie dat er tussen het moment van aanwijzen en het moment van fluiten minimaal twee weken tijd zit.

Algemeen

De arbitrage commissie heeft de ambitie de aanwijzing van scheidrechters zodanig te doen dat iedere wedstrijd wordt gefloten door voldoende gekwalificeerde scheidsrechters.

De arbitrage commissie wijst scheidsrechters aan op naam.

De arbitragecommissie houdt in LISA van iedere scheidsrechter bij hoe vaak hij/zij is aangewezen en voor zover mogelijk ook hoe vaak hij/zij ook daadwerkelijk heeft gefloten.

Spelende scheidsrechters die uit spelen behoeven in principe die dag niet te fluiten.

Spelende scheidsrechters die voorafgaand aan hun eigen te spelen wedstrijd moeten fluiten worden zodanig aangewezen dat er minimaal een uur tijd wordt vrijgehouden voor rust en een goede voorbereiding van hun te spelen wedstrijd.

Spelende scheidsrechters uit selectieteams worden niet voor maar slechts na hun eigen wedstrijd ingedeeld.

Spelende scheidsrechters die zijn ingedeeld om een wedstrijd te fluiten dienen bij verhindering al of niet met hulp van hun team, aanvoerder en/of coach ZELF voor een kwalitatief gelijkwaardige vervanger te zorgen. Voor het vinden van een dergelijke vervanger kan de lijst van scheidsrechters in LISA geraadpleegd worden. N.B. vervanging leidt niet tot een eigen fluitbeurt. De wedstrijd komt te staan op het conto van de scheidsrechter die gefloten heeft.

Niet-spelende scheidsrechters die op naam zijn ingedeeld om een wedstrijd te fluiten worden beschouwd als vrijwillige scheidsrechters en hen wordt verzocht bij eventuele verhindering zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de arbitrage commissie zodat er nog voldoende tijd is om een vervanger te vinden.

Zaterdag

De arbitrage commissie heeft de ambitie om alle competitiewedstrijden op de zaterdag te laten fluiten door:

·Bondsscheidsrechters (voor zover aangewezen door de KNHB)

·Spelers die op zaterdag spelen

·Vrijwillige scheidsrechters

Indien het aantal voor de zaterdag beschikbare scheidsrechters onvoldoende is zal de arbitragecommissie bij toerbeurt ook seniorenteams aanwijzen voor het leveren van scheidsrechters.

De arbitrage commissie heeft de ambitie om gedurende het seizoen op de zaterdag alle spelende scheidsrechters, ongeacht in welke teams ze zijn ingedeeld, even vaak te laten fluiten. In verband met de indeling van het competitieprogramma zullen deze fluitbeurten niet altijd gelijkmatig over het seizoen zijn verdeeld.

Aanwijzen wedstrijden selectieteams A t/m D11

Wedstrijden van selectieteams A t/m D11 zullen of door de KNHB of door de arbitragecommissie worden aangewezen. De arbitrage commissie heeft de ambitie om voor deze wedstrijden uitsluitend en alleen scheidsrechters aan te wijzen uit groep 0.

Aanwijzen wedstrijden overige teams A t/m D11

Wedstrijden van de overige teams A t/m D11 worden onder regie van de arbitrage commissie door de scheidsrechter planners aangewezen.

Als eerste zullen de beschikbare spelende scheidsrechters worden aangewezen;

·Op volgorde van leeftijdscategorie van categorie A naar C,

·Op volgorde van scheidsrechters groep van groep 1 naar groep 5,

waarbij iedere spelende scheidsrechter wordt aangewezen op de categorie die als volgt wordt berekend:

·Nummer categorie eigen team (voor selectieteams + 1), zie hoofdstuk 5,

Op te tellen bij:

·Nummer groep waarin scheidsrechter is ingedeeld, zie hoofdstuk 4.

VB1 Speler MA1 (= Categorie 1) indeling groep 4, aanwijzing op categorie 1+4=5

VB2 Speler JA3 (= Categorie 2) indeling groep 1, aanwijzing op categorie 2+1=3 

Voor die wedstrijden van de overige teams A t/m D11 waarvoor dan nog geen scheidsrechters zijn aangewezen zullen dan vrijwillige scheidsrechters gezocht worden.

Ofschoon de arbitragecommissie alle begrip heeft voor het feit dat senioren op zaterdag vaak andere verplichtingen hebben, als er dan nog wedstrijden van de overige teams A t/m D11 overblijven waarvoor nog geen scheidsrechters zijn aangewezen heeft de arbitrage commissie helaas geen andere keus dan bij toerbeurt een seniorenteam te benaderen en hen te vragen passende senioren scheidsrechters te leveren.

Aanwijzen wedstrijden D8/E8 teams

Wedstrijden van D8/E8 teams worden onder regie van de arbitrage commissie door de scheidsrechter planners aangewezen. Op deze wedstrijden worden spelende scheidsrechters uit groep 5 aangewezen samen met een ouder van het te fluiten team. 

Aanwijzen wedstrijden E6/F teams

Wedstrijden van E6/F teams worden door de jongste jeugd afdeling aangewezen. Op deze wedstrijden worden ouders van het te fluiten team aangewezen.

Zondag

De arbitrage commissie heeft de ambitie om alle competitiewedstrijden op de zondag te laten fluiten door:

·Bondsscheidsrechters (voor zover aangewezen door de KNHB)

·Spelers die op zondag spelen

·Vrijwillige scheidsrechters 

De arbitrage commissie heeft de ambitie om gedurende het seizoen op de zondag alle teams, ongeacht in welke categorie zij zijn ingedeeld, even vaak te laten fluiten. In verband met de indeling van het competitieprogramma kan het echter voorkomen dat de fluitbeurten niet gelijkmatig over het seizoen zijn verdeeld.

De arbitragecommissie houdt bij welk team hoe vaak is aangewezen en voor zover mogelijk in hoeverre de aangewezen teams/spelers ook daadwerkelijk hebben gefloten.

Aanwijzen wedstrijden selectieteams

Wedstrijden van selectieteams zullen of door de KNHB of door de arbitragecommissie worden aangewezen. De arbitrage commissie heeft de ambitie om voor deze wedstrijden uitsluitend en alleen scheidsrechters aan te wijzen uit groep 0.

Aanwijzen wedstrijden overige teams

Wedstrijden van de overige teams worden door scheidsrechters uit andere die dag thuisspelende teams gefloten.

Hierbij wijst de wedstrijdsecretaris senioren en/of een lid van de arbitrage commissie bij toerbeurt een team aan dat dan vervolgens zo spoedig mogelijk 2 namen moet noemen van scheidsrechters die geschikt zijn om de betreffende wedstrijd(en) te fluiten.

De arbitrage commissie heeft de ambitie om deze wedstrijden als volgt aan te wijzen:

Wedstrijden uit categorie 1 Scheidsrechters uit groep 1

Wedstrijden uit categorie 2 Scheidsrechters uit groep 2

7.Begeleiding

Omdat er bij HC Zwolle ieder weekeinde meer dan tweehonderd scheidsrechters fluiten en er voor de begeleiding van deze scheidsrechters op dit moment slechts een zeer beperkt aantal ervaren scheidsrechters beschikbaar is, is ervoor gekozen de begeleiding van scheidsrechters als volgt op te zetten:

1. Begeleiding op het gebied van verbeteren presentatie, interpretatie spelregels en toepassing daarvan. De arbitrage commissie heeft de ambitie om deze begeleiding gedurende een aantal wedstrijden per jaar als volgt te regelen:

Groep 0 Ervaren scheidsrechters:

·Door leercoaches CS+

·Door scheidsrechters groep 0

Groep 1 Zeer goede clubscheidsrechters:

·Door leercoaches CS+

·Door scheidsrechters uit groep 0

Groep 2 Goede clubscheidsrechters:

·Door scheidsrechters uit groep 0 

2. Begeleiding op het gebied van oppakken rol, looplijnen, verkopen van beslissingen en mate van overwicht. De arbitrage commissie heeft de ambitie om deze begeleiding gedurende een aantal wedstrijden per jaar als volgt te regelen:

Groep 3 Redelijke clubscheidsrechters:

·Door scheidsrechters uit groep 1

Groep 4 Clubscheidsrechters:

·Door scheidsrechters uit groep 1

Groep 5 Beginnende scheidsrechters:

·Door scheidsrechters uit groep 2

Daarnaast heeft de arbitrage commissie de ambitie dat begeleiding op dit gebied ook plaatsvindt door een door de arbitrage commissie daartoe opgeleide vaste begeleider per team die niet noodzakelijkerwijs hoeft te beschikken over scheidsrechters ervaring.

De arbitrage commissie zal de bevindingen van bovenvermelde begeleiding meenemen gedurende de indeling van het scheidsrechters bestand, zie hoofdstuk 4.

8.Gedragsregels

Gedragsregels en de duidelijkheid daarover zijn uitermate belangrijk om het plezier voor scheidsrechters, spelers en publiek te waarborgen. Het arbitragebeleid is er dan ook mede op gericht om wangedrag te minimaliseren en waar nodig te sanctioneren.

Onder wangedrag wordt in deze verstaan:

-Direct of indirect vervelend gedrag tegenover de scheidsrechter(s) voor, tijdens of na de wedstrijd (schelden, ongenoegen laten blijken, luid protesteren) waardoor de betreffende scheidsrechter niet langer meer in staat is zijn rol op een kwalitatief goede en neutrale wijze uit te voeren dan wel zich bedreigd voelt.

-Dreigen dan wel fysiek worden tegenover scheidsrechter(s)

Scheidsrechters en hun begeleiders hebben in het kader van signaleren en sanctioneren van wangedrag een belangrijke taak. De arbitrage commissie zal hen dan ook als volgt instrueren:

-Indien een speler zich tijdens de wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter(s) misdraagt, zal de scheidsrechter dit gedrag terstond op passende wijze bestraffen met het geven van een waarschuwing, een kaart en bijbehorende tijdstraf.

-Indien een coach/begeleider zich tijdens de wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter(s) misdraagt, zal de scheidsrechter dit gedrag eveneens terstond op passende wijze bestraffen met het geven van een kaart of bijbehorende tijdstraf.

-Indien het (eigen) publiek zich tijdens de wedstrijd misdraagt, zullen de scheidsrechters de instructie meekrijgen om eerst de aanvoerder of coach of begeleider te waarschuwen en indien dit niet afdoende is de wedstrijd te staken.

Tijdens een wedstrijd uitgedeelde kaarten zullen in alle gevallen door de scheidsrechter geregistreerd worden op het (digitale)wedstrijdformulier.

Ernstig wangedrag voor of na afloop van een wedstrijd zal in alle gevallen door de scheidsrechter gerapporteerd worden aan de arbitragecommissie/bestuur en aan de KNHB. 

Herhaaldelijke misdraging van een coach/begeleider van HC Zwolle zal door de arbitrage commissie met een verzoek om corrigerende maatregelen gemeld worden bij het bestuur van HC Zwolle.

9.Sancties

Ondanks het feit dat de arbitrage commissie de overtuiging heeft dat slechts intrinsiek gemotiveerde scheidsrechters in staat zijn de juiste bijdrage te leveren aan de beleving en uitstraling van de hockeysport, zal er opgetreden moeten worden tegen die leden die de uitgangspunten van het huidige arbitrage beleid proberen te ondermijnen.

De arbitrage commissie heeft daarom bij ondermijning van deze uitgangspunten de bevoegdheid te signaleren en het bestuur te adviseren over het opleggen van verschillende soorten sancties:

Sanctie bij verwijtbaar niet behalen van het spelregelexamen

Ofschoon de arbitrage commissie van mening is dat het evident is dat spelers de spelregels kennen en als tegenprestatie voor het gefloten worden ook als vanzelfsprekend zelf fluiten, is niet ieder lid die mening toegedaan.

Indien een spelend lid, een trainer of coach na drie uitnodigingen voor het spelregelexamen dit nog niet succesvol heeft afgerond zal de arbitrage commissie het bestuur van HC Zwolle hierover informeren en zal het bestuur deze speler(s) het recht van spelen ontnemen tot het moment dat hij/zij alsnog het spelregelexamen met goed gevolg heeft afgelegd.

Sanctie bij verwijtbaar onvoldoende inzet aangewezen scheidsrechter

Wanneer er ondanks alle helpende/stimulerende maatregelen toch een scheidsrechter is die naar het oordeel van de begeleider onvoldoende inzet toont bij een aan hem/haar toegewezen wedstrijd en de verwijtbaarheid bij de arbitrage commissie aannemelijk is gemaakt, zal de arbitrage commissie hem/haar sanctioneren met het aanwijzen van een extra wedstrijd.

Sanctie bij 2ekeer verwijtbaar onvoldoende inzet of verwijtbaar niet komen opdagen aangewezen scheidsrechter. Voor een fluitbeurt die overgegeven is aan een teamgenoot, die vervolgens niet komt opdagen, blijft de oorspronkelijk opgestelde scheidsrechter verantwoordelijk.

Wanneer er ondanks alle helpende/stimulerende maatregelen toch een scheidsrechter is die naar het oordeel van twee verschillende begeleiders voor de tweede keer verwijtbaar onvoldoende inzet toont, of verwijtbaar niet komt opdagen bij een aan hem/haar toegewezen wedstrijd en deze verwijtbaarheid bij de arbitrage commissie aannemelijk is gemaakt, zal de arbitrage commissie het bestuur van HC Zwolle verzoeken de betreffende speler voor de eerstvolgende thuiswedstrijd het speelrecht te ontnemen en zal de arbitrage commissie hem/haar sanctioneren met het aanwijzen van twee extra wedstrijden.


Met vriendelijke groet,

Arbitragecommissie Hc Zwolle